Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky www.citylifeslovakia.sk  Spoločnosť CITY LIFE s.r.o. so sídlom Winterová 1778/62 , 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO:50706276, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 39298/T (ďalej len „CITY LIFE s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.citylifeslovakia.sk , ktorej účelom je propagácia turizmu na území Slovenskej republiky a v blízkom okolí, (ďalej len „Internetová stránka“ alebo „IS“) vydáva tieto podmienky používania Internetovej stránky (ďalej len „Podmienky“ alebo „VOP“):

Článok 1
Základné ustanovenia
1.1. Predmetom týchto Podmienok je používanie Internetovej stránky.
1.2. Tieto Podmienky ustanovujú všeobecné podmienky používania Internetovej stránky. Zvolením alebo použitím Internetovej stránky  (ďalej len „Použitie“) akceptujú všetci užívatelia ,inzerenti a návštevníci (ďalej len „Užívatelia“ alebo „Užívateľ“ alebo „Klient“) platnosť Podmienok používania.
1.3. Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Internetovú stránku.
1.4. CITY LIFE s.r.o. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť Podmienky používania.
1.5. Prístup na Internetovú stránku a jej používanie je bezplatné okrem inzercie.
1.6. Klient  prostredníctvom Internetovej stránky môže inzerovať – propagovať svoj podnik, ubytovanie, svoje služby, produkt alebo tovar prostredníctvom inzercie  na Internetovej stránke. Táto inzercia môže byt spoplatnená. Cenník a obsah  inzercie Produktu je vždy uvedený na internetovej stránke www.citylifeslovakia.sk/pre-partnerov/ v sekcii TYPY BALÍČKOV.
1.7. Objednávka znamená písomnú, ústnu alebo elektronickú objednávku Produktu. Konkrétny druh Produktu, ktorý je predmetom príslušného záväzkového vzťahu je definovaný v objednávke. Pokiaľ v objednávke není uvedené inak, tak Prevádzkovateľ a Užívateľ sa budú riadiť týmito VOP.
1.8.  Produkt znamená používanie Internetovej stránky  alebo prístup k akémukoľvek Obsahu Internetovej stránky.
1.9. Obsah Internetovej stránky  znamená (okrem iného) fotografické snímky, popis, kontaktné údaje, údaje o mapách a teréne, zoznamy firiem a spropagovaných objektov, recenzie, údaje o počasí a ostatné súvisiace informácie, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ.
1.10. Ak nie je uvedené na Internetovej stránke výslovne inak, Obsah zverejnený na Internetovej stránke má výlučne informačný charakter.
1.11. Internetová stránka, ako aj ich jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Výlučným vlastníkom majetkových práv autora k Internetovej stránke je CITY LIFE s.r.o., ktorá je zároveň oprávnená vykonávať majetkové práva autora k tejto Internetovej stránke. Podmienky používania Internetovej stránky určuje, vydáva a mení výhradne CITY LIFE s.r.o.
1.12. Akýkoľvek neoprávnený zásah do Internetovej stránky  alebo ich častí, akékoľvek neoprávnené používanie Internetovej stránky  alebo ich častí, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie Internetovej stránky  alebo ich častí sú v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazujú. Ochranná známka, dizajn, obrázky, texty, časti textov a ostatný obsah Internetovej stránky  sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, meniť, kopírovať, rozmnožovať, používať, doplňovať alebo iným spôsobom používať.
1.13. Internetová stránka  obsahuje externé linky, ktoré vedú k iným internetovým stránkam tretích osôb. CITY LIFE s.r.o., nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných internetových stránok a nepreberá zodpovednosť za obsahy externých internetových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu.
1.14. CITY LIFE s.r.o., tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje Internetová stránka.

Článok 2
Registrácia
2.1. Klient sa zaväzuje a vyhlasuje, že:
osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii, sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
bude okamžite informovať   Prevádzkovateľa o všetkých zmenách v osobných údajoch prostredníctvom emailu, či aktualizovať svoje záznamy v sekcii stránok označenej „Moje konto“;
sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, obec, mesto alebo používať falošné meno alebo názov, ktorý nie je oprávnený používať.
2.2. Každá osoba je oprávnená zaregistrovať sa len raz a je oprávnená mať u Prevádzkovateľa iba jeden Klientsky účet.
2.3. Klient má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na internetovej stránke prevádzkovateľa, aj bez udania dôvodu. Registráciu je možné zrušiť výhradne formou e-mailu, ktorý je zaslaný na adresu info@citylifeslovakia.sk. Registrácia bude zrušená do 7 pracovných dní  po obdŕžaní žiadosti o zrušenie registrácie.
2.4. Ak Prevádzkovateľ zistí, že konkrétna osoba má u Prevádzkovateľa viac registrácií a klientskych účtov, je Prevádzkovateľ oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť, podľa svojho uváženia, všetky alebo len niektoré registrácie a účty takejto osoby.

Článok 3
Osobné údaje
3.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Klientov, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi v rámci poskytovania jeho Služieb.
3.2. Užívatelia poskytujú Prevádzkovateľovi svoje osobné, kontaktné alebo iné údaje dobrovoľne (ďalej len „poskytnuté údaje“).
3.3. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii, inzercii, objednávke a používaní internetovej stránky prevádzkovateľa , ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Klient registráciou, inzerciou a/alebo používaním internetovej stránky súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Prevádzkovateľa.
3.4. Prevádzkovateľ zhromažďuje Osobné údaje za účelom:
plnenia objednávok, ktorých objednávateľom je subjekt údajov;
ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a subjektu údajov;
ponúkania Produktov a Služieb subjektu údajov v súlade s Obsahom internetovej stránky a archiváciou Obsahu internetovej stránky,
interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.
3.5. Osobné údaje sú sprístupnené iba konateľom, spoločníkom a zamestnancom Prevádzkovateľa, resp. aj obchodným zástupcom Prevádzkovateľa pri vybavovaní objednávky u Klienta. Zaregistrovaný Klient môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Moje konto, ktorá je prístupná po prihlásení. Prevádzkovateľ registráciu Klienta na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Zaregistrovaného Klienta u Prevádzkovateľa s výnimkou pokračujúceho obchodného vzťahu.
3.6. Za účelom informovania Klienta o činnostiach súvisiacich s činnosťou internetovej stránky udeľuje Klient Prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie elektronických letákov (komerčných oznamov a informácií) v mene Prevádzkovateľa alebo ním poverených tretích osôb. Súhlas na zasielanie elektronických letákov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu info@citylifeslovakia.sk alebo priamo kliknutím na linku odhlásenia v elektronickom letáku.
3.7. Ak sa Užívateľ domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené alebo dochádza k porušeniu autorských alebo iných práv tretích osôb, kontaktujte Prevádzkovateľa na emailovej adrese info@citylifeslovakia.sk. Prevádzkovateľ preverí Užívateľom odoslané informácie a zjedná nápravu.
3.8. Klient berie na vedomie, že Internetová stránka  je monitorovaná a môže zachytiť informácie o návšteve Klienta.
3.9. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na Internetovej stránke v sekcii GDPR (General Data Protection Regulation) – všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov.

Článok 4
Práva a povinnosti Užívateľa
4.1. Užívateľ je pri používaní služieb internetovej stránky (Produkty) zodpovedný za svoje vlastné správanie a obsah, ako aj za akékoľvek dôsledky svojej činnosti.
4.2. Užívateľ súhlasí s tým, že bude Produkt používať len na vhodné účely a účely, ktoré sú v súlade s týmito VOP a príslušnými pravidlami alebo pokynmi, ktoré Prevádzkovateľ uverejní.
4.3. Užívateľ sa najmä, nie však výlučne, zaväzuje, že pri používaní Produktu alebo Obsahu nebude:
hanobiť, zneužívať, obťažovať, prenasledovať, ohrozovať alebo iným spôsobom porušovať práva tretích osôb (napr. právo na súkromie a právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch);
odovzdávať, odosielať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek nevhodný, hanobný, obscénny alebo nezákonný obsah;
odovzdávať, odosielať, prenášať alebo inak sprístupňovať obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, obchodnú značku, autorské právo, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke právo akejkoľvek strany, pokiaľ nie je sám majiteľom týchto práv, alebo nemá povolenie alebo súhlas majiteľa týchto práv alebo iný právny dôvod pre použitie takéhoto obsahu;
odovzdávať, odosielať, prenášať alebo inak sprístupňovať správy, ktoré propagujú pyramídové hry, reťazové listy, alebo rušivé komerčné správy či reklamy;
odovzdávať, odosielať, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek iný obsah, správu či komunikáciu, ktorá je zakázaná platnými právnymi predpismi, VOP, právnymi predpismi EHS, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dohovormi alebo pokynmi Produktu;
preberať akýkoľvek súbor odoslaný kýmkoľvek, koho pozná alebo by mohol poznať, pričom tento súbor nie je možné takýmto spôsobom legálne šíriť;
imitovať inú osobu alebo entitu prípadne falzifikovať, či odstrániť akékoľvek uvedenie autora, alebo označenie vlastníctva či značky označujúce pôvod alebo zdroj Obsahu, softvéru či iného materiálu;
zakazovať alebo obmedzovať akémukoľvek inému Klientovi možnosť používať Produkty alebo Služby Prevádzkovateľa;
kopírovať, prekladať, modifikovať alebo vytvárať z Obsahu alebo akejkoľvek jeho časti odvodené diela;
prerozdeľovať, sublicencovať, prenajímať, zverejňovať, predávať, priraďovať, zapožičiavať, propagovať, presúvať alebo iným spôsobom sprístupňovať Produkty alebo Obsah tretej strane;
používať Produkty takým spôsobom, ktorý umožňuje Používateľovi alebo komukoľvek inému získať prístup k hromadnému preberaniu alebo hromadnému informačnému kanálu s akýmkoľvek Obsahom, vrátane, okrem iného, číselných súradníc zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky, snímok a viditeľných údajov mapy, pokiaľ to príslušná licencia neumožňuje;
odstrániť, obmedziť alebo akýmkoľvek spôsobom pozmeniť akékoľvek upozornenie alebo odkaz, ktorý sa zobrazí v Produktoch alebo Obsahu;
použiť Produkty so zámerom vytvorenia databázy miest alebo iných zoznamov informácií o polohe;
používať akéhokoľvek robota, pavúka, aplikáciu na prehľadávanie stránky / aplikáciu na získanie údajov stránky alebo akékoľvek iné zariadenie na získanie alebo indexovanie akejkoľvek časti služieb Prevádzkovateľa alebo Obsahu, alebo zbierať informácie o Klientoch na akýkoľvek nezákonný účel;
odosielať obsah, ktorý falošne vyjadruje alebo naznačuje, že tento obsah je sponzorovaný alebo schválený Prevádzkovateľom;
vytvárať používateľské účty automatickými nástrojmi alebo pod falošnou zámienkou, alebo pod zámienkou podvodu;
propagovať alebo poskytovať pokyny pre nezákonnú činnosť;
propagovať fyzické poškodzovanie alebo poranenie akejkoľvek osoby alebo skupiny osôb;
prenášať akékoľvek vírusy, červy, chyby, trójske kone alebo akékoľvek položky škodlivej povahy.
4.4. Užívateľ je povinný chrániť svoje registračné údaje, ktoré slúžia na prístup k svojmu účtu na internetovej stránke . Užívateľ je výhradne zodpovedný za použitie svojho alebo jemu zvereného účtu. Prevádzkovateľ nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za vzniknuté škody v prípade zneužitia prístupových údajov Klienta treťou osobou.
4.5. Klient nahratím materiálov a akýchkoľvek údajov (napr. texty, fotografie, komentáre a pod.) do internetovej stránky udeľuje Prevádzkovateľovi nevýhradnú neobmedzenú licenciu na zverejňovanie, využívanie, hostovanie, uchovávanie, reprodukciu, úpravu a vytváranie odvodených diel (ako sú diela, ktoré vzniknú následkom prekladu, úpravy či iných zmien, ktoré Prevádzkovateľ uskutoční s cieľom dosiahnutia lepšej integrácie obsahu Užívateľa do služieb internetovej stránky), sprístupnenie, verejné vykonávanie, verejné zobrazenie a distribúciu takéhoto obsahu. Užívateľ v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom zároveň preberá plnú zodpovednosť za používanie týchto materiálov a údajov, vrátane materiálov stiahnutých z webových stránok. Za žiadnych okolností Prevádzkovateľ nepreberie zodpovednosť za žiadne nepriame, trestné, osobitné alebo následné škody, spôsobené porušením autorských, licenčných alebo iných zákonov akéhokoľvek Užívateľa.

Článok 5
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
5.1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah informácií, ktoré vkladá Užívateľ alebo ktoré si Užívatelia medzi sebou vymieňajú v niektorých častiach internetovej stránky.
5.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
odstrániť bez upozornenia správy alebo akékoľvek informácie, ktorých obsah alebo formu je možno dôvodne považovať za protiprávnu, rasistickú, znevažujúcu, urážlivú alebo inak neprijateľnú;
odstrániť bez upozornenia akékoľvek príspevky alebo komentáre, ktoré obsahujú obchodné informácie, linky na www stránky alebo kontaktné údaje na komerčné subjekty zo všetkých miest, ktoré na to nie sú výslovne určené (najmä komentáre, diskusie, fóra atď.);
odmietnuť registráciu Užívateľa, grafickú alebo textovú inzerciu alebo reklamu bez uvedenia dôvodu;
upraviť akýkoľvek obsah vložený do jeho účtu internetovej stránky Užívateľom, a to najmä v prípade gramatických chýb, nesprávnej štruktúry textov, formátovania, rozsahu, zaradenia do kategórií a pod.;
trvale zrušiť registráciu Užívateľa a odstrániť akýkoľvek obsah alebo pozastaviť používanie účtu internetovej stránky, najmä ním vytvorené účty, obsah a akékoľvek údaje, ktoré vložil do internetovej stránky, pokiaľ zistí, že Užívateľ využívaním internetovej stránky narušuje právny poriadok Slovenskej republiky, právne predpisy EHS , medzinárodné zmluvy, medzištátne dohovory alebo koná v rozpore s dobrými mravmi, ohrozuje verejný poriadok alebo koná tak, že môže spôsobiť škodu Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám;
zmeniť poplatky za služby kedykoľvek pridaním nového cenníka pre internetovú stránku . Nové poplatky sa nevzťahujú na už prijaté a akceptované záväzné objednávky. To neplatí, ak k predĺženiu doby poskytovania Produktov a Služieb oproti pôvodným objednávkam dôjde až po pridaní nového cenníka;
na dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti), Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Užívateľom alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok;
Prevádzkovateľ bude o prípadnej zmene VOP (alebo ich časti) informovať na  internetovej stránke Užívateľ www.citylifeslovakia.sk, a v prípade, že s nimi Klient nebude súhlasiť, môže registráciu zrušiť;
neprijať Objednávku bez uvedenia dôvodu;
odstúpiť od Objednávky po jej akceptácii alebo od Zmluvy, ak Prevádzkovateľ nadobudne dôvodné podozrenie, že Klient koná voči Prevádzkovateľovi v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje vykonanie viacerých registrácií a zriadenie viacerých Užívateľských  účtov v internetovej stránke, manipulácia s účtom, prípadne s účtami za účelom získania výhody na úkor Prevádzkovateľa.
5.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za:
obsah internetových stránok iných subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom www stránok, ktoré prevádzkuje.
obsah reklamy alebo propagácie, ktoré uverejňujú ďalšie subjekty na internetovej stránke.
5.4. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne vyhlásenie alebo záruky týkajúce sa presnosti alebo kompletnosti akéhokoľvek obsahu alebo produktov a vzdáva sa všetkých záruk v súvislosti s obsahom a produktami a nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené použitím obsahu alebo produktov Užívateľom. Taktiež Prevádzkovateľ, keď to právne predpisy dovoľujú, nebude zodpovedný za ušlý zisk, znížené výnosy alebo stratu údajov, za finančné straty a nebude zodpovedný ani za nepriame, mimoriadne, následné, exemplárne škody alebo škody nad rámec zmluvného dojednania.
5.5. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Užívateľom odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia lepších informácií. Prevádzkovateľ nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedný za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na Stránky neznamená súhlas Prevádzkovateľa s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami.

Článok 6
Záver
6.1. Údaje, dáta alebo informácie, ktoré budú uverejnené na www stránkach, okrem týchto VOP, nemajú povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak v konkrétnych jednotlivých prípadoch.
6.2. Veci a vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6.3. Pokiaľ nejaká lehota, dojednanie, podmienka alebo ustanovenie týchto VOP budú vyhlásené súdom za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia nahradí inými v zmysle týchto VOP.
6.4. Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi.

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.09.2017
CITY LIFE s.r.o.